Mateřská škola Pramínek

Valašská Bystřice, okres Vsetín

Mateřská škola Pramínek byla postavena v 80. letech minulého století. Od 1.ledna 2002 vstoupila Mateřská škola Pramínek do právní subjektivity. V roce 2017 začala celková rekonstrukce budovy, která byla dokončena slavnostním otevřením dne 24. srpna 2018. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu „Od pramínku k moři aneb jak pramínek poznává svět“ a podle Třídního vzdělávacího programu, který pro tento školní rok nese název  „Z potůčku potok, z říčky řeka, kdo ví, co nás ještě čeká“. Filosofií, kterou Mateřská škola Pramínek uplatňuje, je výchova pro „život“, což znamená rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělaní všem dětem podle jejich možností, zájmu a potřeb.

Mateřská škola Pramínek se kromě klasické výchovy zabývá péčí o děti se specifickými vzdělávacími potřebami. V roce 2018 zanikla Speciální logopedická třída, i nadále je však zajištěna individuální péče, ev. vypracováván plán pedagogické podpory pro děti s různým typem znevýhodnění. Mateřská škola Pramínek nabízí také logopedickou péči formou intervence v odpoledních hodinách s rodiči předškolních dětí. Pro talentované děti je k dispozici několik zájmových kroužků, ve kterých mohou rozvíjet své nadání. Hlavní cíl, který si Mateřská škola Pramínek klade, je rozvíjet u dětí etické, estetické, řečové a ekologické hodnoty s vytvářením správného životního stylu.

 

Aktuální informace:

 

Mateřská škola Pramínek, Valašská Bystřice, okres Vsetín

Organizační pokyn ředitelky MŠ Pramínek č. 28/2020
na školní rok 2019/2020

2020-06-15

Na hlavní prázdniny je přihlášeno:

dvoutýdenní varianta – 6 dětí
třítýdenní varianta – 6 dětí
čtyřtýdenní varianta – 24 dětí
Celkem 36 dětí.

Dle směrnice č. 26/09 Stanovení minimálního počtu dětí Mateřské školy Pramínek, Valašská Bystřice, okres Vsetín k předškolnímu vzdělávání o prázdninách

bude zařízení mateřské školy provozováno.

V době hlavních prázdnin (1. – 31. července 2020)
budou děti dle Seznamu zapsaných dětí soustředěné ve třídě Včeličky
a Broučci.

Rodiče dětí z ostatních tříd žádám o přemístění oblečení na tyto dny
do šatny třídy Včeliček a Broučků na určená místa.

Provoz u dětí zajišťují učitelky dle rozpisu – viz. Sborovna.
Ostatní pedagogické pracovnice práce na pracovišti + čerpají ŘD.

Provozní pracovnice:
Provoz zajišťuje vždy dvě , dvě konají náhradní činnost.

vz. Hana Crhová
Mgr. Věra Matoušková,
ředitelka Mateřské školy Pramínek

 

 

 

 

 

Dodatek Směrnice č. 22/2020

ÚPLATA V MŠ
V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN

Prázdninový provoz a úplata za vzdělávání se řídí těmito pravidly podle zákona č. 561/2004 Sb., školským zákonem a §3, §6 ods. 5 vyhlášky 14/2005, o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

červenec 2020

Provoz v MŠ Pramínek od 1. 7. 2020 – do 31. 7. 2020

Výpočet úplaty za předškolní vzdělávání v měsíci červenci:

1. – 17. 7. 2020
440,-Kč (celá úplata) : 22 (prac. dny v měsíci) = 20 x 12 (otevřené dny v MŠ) = 240,-Kč
1. – 24. 7. 2020
440,-Kč (celá úplata) : 22 (prac. dny v měsíci) = 20 x 17 (otevřené dny v MŠ) = 340,-Kč
1. – 31.7. 2020
440,-Kč (celá úplata) : 22 (prac. dny v měsíci) = 20 x 22

srpen 2020

V měsíci srpnu bude MŠ Pramínek uzavřena.

Úplata za předškolní vzdělávání v měsíci srpnu = 0.-Kč

Ve Valašské Bystřici 15. 06. 2020

Hana Crhová
ředitelka MŠ Pramínek

 

 

 

 

Ošetřovné při uzavření škol v souvislosti s epidemií

DNE 27.5.2020 ČSSZ ZVEŘEJNILA NOVÝ VÝKAZ PÉČE (K UPLATNĚNÍ NÁROKU NA OŠETŘOVNÉ PŘI UZAVŘENÍ ŠKOL), NA KTERÉM RODIČE V PŘÍPADĚ, ŽE Z OBJEKTIVNÍCH DŮVODŮ NEUMÍSTÍ DÍTĚ DO ŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ, UVEDOU DŮVODY.
NÁROK NA OŠETŘOVNÉ MÁ ZAMĚSTNANEC OD 1.5.2020 DO 30.6.2020 I POKUD DÍTĚ DO ŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ NEUMÍSTIL Z DŮVODŮ UVEDENÝCH NA NOVÉM TISKOPISU (VIZ. §6 A §7 ZÁKONA Č. 255/2020 SB.)

Dne 26.3.2020 prezident České republiky podepsal zákon č. 133/2020 Sb. o úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020.
Zákon rozšířuje možnosti čerpání ošetřovného z důvodu uzavření školy po celou dobu trvání mimořádných opatření proti koronaviru, a to i zpětně. Změny v ošetřovném budou platné jen po dobu stávajících krizových opatření vlády.
Podmínkou pro nárok na ošetřovné z důvodu uzavření dětského/školního zařízení je, aby bylo dítě v den, od kterého rodič (pojištěnec) začíná pečovat, mladší 13 let.
Ošetřovné se bude vyplácet i při péči o starší hendikepované dětí navštěvující školu. Nárok na ošetřovné vzniká i při uzavření zařízení zabezpečujícího celodenní péči o zdravotně hendikepovaného člena společné domácnosti. Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodne sám zřizovatel.
Zaměstnanec o výplatu ošetřovného žádá tiskopisem „Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)„, který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje.
K žádosti o ošetřovné, musí zaměstnanec vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení„. Zaměstnavatel pak doplní další informace a předá podklady pro rozhodnutí o dávce příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí. Dávku vyplácí OSSZ a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.
Nárok na ošetřovné může uplatnit i druhá osoba (rodič, či jiný pečující, který žije ve společné domácnosti s dítětem) a během daného měsíce se mohou s pečující osobou vzájemně vystřídat (nikoliv ale během stejného dne). Každá pečující osoba tak získává nárok na vyplacení ošetřovného za dny, kdy dítě ošetřovala. Tyto ošetřující dny pak po skončení měsíce uvede na tiskopise „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení„.
Má-li zaměstnanec za kalendářní den, v němž vznikl nebo zanikl nárok na ošetřovné, nárok na započitatelný příjem za část pracovní doby, náleží mu dávka za kalendářní den v poměrné výši, která se určí jako poměrný díl připadající na tu část pracovní doby, za kterou mu nenáleží započitatelný příjem. Dnem vzniku nároku na ošetřovné je den uzavření zařízení případně den individuálního počátku péče, dnem zániku nároku na ošetřovné je poslední den uzavření zařízení.
Pokud zaměstnanec vykonává v průběhu trvání potřeby péče v některých dnech zaměstnání po část dne (včetně práce z domova), ošetřovné za tento kalendářní den nenáleží vůbec, zaměstnavatel takový den označí na výkazu práce jako den výkonu zaměstnání.
Zaměstnavatel pak musí sdělit okresní správě sociálního zabezpečení, ve kterých dnech zaměstnanec pracoval. Je třeba upozornit, že právní úprava vylučuje výplatu ošetřovného, pokud by měla být pouze za dny, ve kterých zaměstnanec vůbec neměl pracovat (např. pokud zaměstnanec má pracovní dobu po – pá, ve všech pracovních dnech pracoval a žádal by dávku pouze za víkendy – za této situace by na ošetřovné neměl nárok).
Podmínka věku dítěte, tj. mladší 13 let, obdobně platí i pro příslušníky bezpečnostních sborů, kteří mají nárok na služební volno s poskytnutím služebního příjmu, v době kdy nemohou vykonávat službu z důvodu péče o dítě, pokud bylo uzavřeno zařízení nebo škola na základě mimořádného opatření při epidemii.
Bližší informace ke změnám v poskytování ošetřovného jsou k dispozici na webu ČSSZ.
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

 

Základní provozní podmínky v mateřské škole po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení do konce šk.r. 2019/2020

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.
Při prvním vstupu do MŠ předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení, které je možné podepsat před vstupem do MŠ písemné “Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění”. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.
Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
Je nutné minimalizovat velké shromažďování osob před školou a dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými opatřeními. Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.
V prostorách mateřské školy
Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte). Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
V každé třídě je nezbytné často větrat.
Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla. Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů.
Při podezření na možné příznaky COVID-19
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.
Základní pravidla pro provádění úklidu
Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor. Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou. Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně.

 

 

 

Dodatek Směrnice č. 22/2019

ÚPLATA V MŠ v době vyhlášení nouzového stavu v ČR COVID-19

Provoz a úplata za předškolní vzdělávání se řídí těmito pravidly podle zákona č. 561/2004 Sb., školským zákonem a §3, §6 ods. 5 vyhlášky 14/2005, o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. 

Provoz v MŠ Pramínek byl uzavřen od 16. 3. 2020 – do 22. 5. 2020 z důvodu prevence šíření virové infekce COVID-19.

Z toho důvodu bude úplata za předškolní vzdělávání za měsíce

 květen a červen 2020 prominuta

všem účastníkům předškolního vzdělávání.

Ve Valašské Bystřici 30. 04. 2020

Mgr. Věra Matoušková, vz. Hana Crhová

ředitelka MŠ Pramínek

 

 

Šablony II v MŠ Pramínek Valašská Bystřice 

 

 

Následující akce

V době hlavních prázdnin  od 1. – 31. července 2020

bude zařízení mateřské školy provozováno –  pro přihlášené děti.

Countdown Element

Aktuality

Naše děti

V současné době Mateřskou školu Pramínek navštěvuje celkem 88 dětí předškolního věku. Děti jsou rozděleny do čtyř tříd dle věku:

BROUČCI – děti I. ročníku

MOTÝLCI – děti II. ročníku

VČELIČKY – děti II. a III. ročníku

BERUŠKY – děti III. ročníku

Mateřská škola Pramínek Valašská Bystřice je v provozu každý pracovní den od 6:30 do 16:00 hodin. Úplata za předškolní vzdělávání za školní rok 2019/2020 je 440 Kč na jedno dítě za měsíc.