Akce a aktivity konané školkou


Naše akce pro děti a rodiče


Tradiční akce

Mateřská škola Pramínek Valašská Bystřice - Daci

Zavírám, zavírám les, Sportovní dopoledne, Mikuláš v Mateřské školce, Vánoce v Mateřské školce - slavnostní oběd, Tvořivé odpoledne - s rodiči, Sněhové dopoledne, Masopustní rej - karneval, Vítání jara s vynášením Moreny, Slet čarodějnic - s rodiči, Besídky pro maminky, Den dětí - pohádkový les x malovaní na chodníky, Výlety do okolí, Hasičský den (za spolupráce místní organizace Hasičů) a Rozloučení s předškoláky.

Poznámka: Na akcích, které pořádá mateřská školka Pramínek, se podílí všechny učitelky a dle potřeby i ostatní zaměstnanci. Při akcích pořádaných školkou ve spolupráci s rodiči, si za svoje děti plně zodpovídají rodiče sami.


Mateřská škola Pramínek Valašská Bystřice - Listy

Kulturní akce

Divadelní představení, výchovné koncerty v Základní umělecké škole, účast na výtvarných a jiných soutěžích, účast na oslavách a s kulturním programem dětí, návštěvy výstav, místní knihovny, Charitního domu, akce s Klubem důchodců a další akce.


Aktivity pro dětiDětský aerobic

Rozvíjí pohybové dovednosti dětí, učí je správnému držení těla a základním prvkům a krokům dětského aerobicu. Děti se učí jednotlivé kroky samostaně a také vázat je do jednoduchých sestav doprovázených dětskou moderní hudbou. Vede Bc. Tereza Zbranková. Děti budou kroužek navštěvovat jednou za 14 dní.

Mateřská škola Pramínek Valašská Bystřice - Tlapky

Keramický kroužek

Seznamuje děti s keramickou hlínou a možnostmi práce s ní. Rozvíjí jejich fantazii, tvořivost, učí je trpělivosti a procvičuje jemnou motoriku. Vede p.uč. Bc. Jitka Goláňová.


Pěvecký kroužek

Rozvíjí zpěvnost, rytmické cítění, hudebně - pohybové dovednosti, učí se zacházet s jednotlivými hudebními nástroji, aj. Vede p. uč. Pavla Heryánová.


Výtvarný kroužek

Rozvíjí výtvarnou tvořivost dětí pomocí různých výtvarných technik a způsobů. Vede p. uč. Bc. Lenka Vajterová. Děti budou kroužek navštěvovat jednou za 14 dní.

Mateřská škola Pramínek Valašská Bystřice - Ptáci

Logopedická ambulance

Určená pro děti s narušenou komunikační schopností, v odpoledních hodinách s rodiči. Vede p. řed. Mgr. Věra Matoušková - logopedická asistentka.


Katecheze

Příprava dětí na náboženství, jednou týdně v odpoledních hodinách. Zajišťuje p. Jarmila Mitášová.